X
GO
tr-TRen-US
Projemiz

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 4. Bileşeni “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında uygulanan ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinde müzakere ettiği başlıklardan biri olan, “Roman Açılımı” çerçevesindeki uyum çalışmalarını destekleyen, “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu - SİROMA” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’dır.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen SİROMA Projesi ile ülkemizde yaşayan Roman vatandaşların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırarak sosyal içermenin arttırılması amaçlanmaktadır.

Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde 11.5 milyon Avro kaynak sağladığı Operasyon kapsamında yürütülen Teknik Destek Projesi Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Manisa, Mersin, İstanbul, İzmir, Tekirdağ olmak üzere 12 pilot ilde uygulanacaktır.

Proje ile  Romanlara hizmet sunan kurumların kapasitelerinin artırılması, sunulan hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi  ve koordinasyonun artırılması, hizmet sunanlar için kapasite artırıcı ve ayrımcılığın önlenmesi temelinde eğitimler verilmesi, konu hakkında kamuoyunda farkındalığın sağlanması ve Romanların mesleki niteliklerinin geliştirilerek sürekli ve güvenceli işlere girişlerinin desteklenmesi temelinde faaliyetler yürütülecektir. Bu çerçevede SİROMA bir politika  geliştirme, kapasite artırma, eğitim, işbirliği ve istihdam Projesidir.

Ayrıca, Proje kapsamında 12 pilot ilde 20 Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi kurulacak ve bu birimlerin her birinde birer Sosyal Arabulucu ve Birim Koordinatörü istihdam edilecektir.

Çalışmalarına 2015 yılı Kasım ayında başlanan Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu kapsamında Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ’dan oluşan 12 pilot ilde 24 ay boyunca; 

 • Roman vatandaşlara çeşitli konularda yardım ve danışmanlık sunulacak,
 • Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde araştırmalar gerçekleştirilecek,
 • Ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığın ve sivil diyaloğu güçlendirmek için eğitimler verilecek, 
 • Roman mahallelerindeki okullarda çocuklarla ders dışı aktiviteler gerçekleştirilecek,
 • Roman çocukların okul öncesi ve ilköğrenim düzeyinde başarısının artırılması için destek çalışmaları yürütülecek,
 • Sağlık sisteminden daha kolay yararlanılmasına yönelik sağlık okur yazarlığı eğitimleri yapılacak,
 • Mesleki kurslara erişimi sağlamak ve ücretsiz taşıma hizmeti sunmak gibi faaliyetler gerçekleştirilecek ve
 • Romanların mesleki nitelikleri geliştirilecek ve istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır.

Projenin Adı: Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu - SİROMA

Faydalanıcılar:  

 • T.C. Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı – Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü;
 • T.C. Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü;
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı – Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı – Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • T.C. Sağlık Bakanlığı – Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Üç Bakanlığın katılımı ve işbirliği ile yürütülen Projenin koordinasyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sözleşme Makamı: ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Proje Süresi:   24 ay – 9 Kasım 2015 – 9 Kasım 2017

Yüklenici:

 • WYG Türkiye (Konsorsiyum Lideri)
 • Project Group
 • Archidata 
 • ANFE 
 • Romanya Roman Ulusal Ajansı

Hedef Gruplar:

 • Romanlar,
 • Romanların yoğun olarak bulunduğu gecekondu bölgelerinde yaşayanlar ve göçmenler,
 • Yoksulluk içinde yaşayan ya da yoksulluk riski ile karşı karşıya olan dezavantajlı kişiler.

Projenin Genel Amacı:

Romanların/dezavantajlı bireylerin topluma entegrasyonunun kolaylaştırılması hedefiyle sosyal koruma alanındaki kurumların kapasitelerinin artırılması, mekanizmaların işleyişine destek verilmesi ve koordinasyonun sağlanması.

Projenin Özel Amacı:

Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, özellikle Romanların ve dezavantajlı kişilerin sosyal güvenceli işler temelinde işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırarak sosyal içermeyi artırmaktır.

Proje Hedefleri:

 • Hedef gruplara sunulan eğitim/mesleki eğitim, hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitimler, sağlık, istihdam, sosyal koruma ve sosyal yardım hizmetlerinin kalitesini artırmak,
 • Kamu hizmeti sağlayan farklı kurumlar arasındaki koordinasyonu artırmak,
 • Hedef grupların sosyal içermelerine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini geliştirerek, sosyal uyumu artırmak,
 • Hedef grupların, kamu hizmetlerine erişimlerini ve bu hizmetlere taleplerini artırmak,
 • Hedef grupların istihdam edilebilirliklerini artırmak.

Proje Sonuç Alanları:

 • Sonuç 1: Romanlara hizmet sunan kamu kurumlarının ve hizmet veren tarafların eğitim, sağlık, istihdam, sosyal koruma ve sosyal yardımlar alanında daha iyi hizmet sunmak üzere kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi;
 • Sonuç 2: Kamu kurumları, STK’lar, paydaşlar ve toplum arasındaki iletişim ve diyaloğun ayrımcılıkla mücadele amacıyla artırılması;
 • Sonuç 3: Eğitim hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve çocukların akademik başarılarının iyileştirilmesinin sağlanması;
 • Sonuç 4: Sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık hizmetlerine talebin arttırılması;
 • Sonuç 5: Mesleki niteliklerin arttırılması yoluyla istihdam hizmetlerine erişimin ve işgücüne katılımın kolaylaştırılması.